برچسب -٪ s

پروپانول

پروپانول نرمال=پروپیل الکل نرمال گروه تولیدی رایان شیمی پروپانول مایعی بیرنگ، روشن با بوی شاخص یک الکل است. با اب، اتیل اتر و الکلها امتزاج پذیر است. در طبیعت در مخلوط خام تخمیر وجود دارد و ار تخمیر و ضایعات ماده گیاهی تشکیل میشود.   خواص پروپانول چیست؟ خواص شیمیایی پروپانول -۱ شاخص الکل های نوع اول با وزن مولکولی کم است. از نظر بیولوژیکی به اسانی توسط الودگی فعال شده، تجزیه میشود و برای تجزیه سهل ترین الکل است.   تولید پروپانول ۱- در اثر هیدرو فرمیلدار کردن اتیلن [...]

ادامه مطلب ...
Call Now Buttonتماس